Mis on arc-lihvimisliidete paigutus.

Kaasa tuleb 3-pakiline padrun mm , jäik tsenter, jahutuspump, hammasrattakomplekt keermestamiseks, õlikann, mutrivõtmed, tööriistakast. Peale lineaarmõõtude ja nende hälbe tuleb hinnata detaili osade pinnakvaliteedi vastavust joonisel esitatud nõuetele nt pinnakaredust, mida saab mõõta pinnakareduse testri ja karedusetaloni abil. Treimisel ja freesimisel on mõned funktsioonid sama kirjapildiga, aga erineva tähendusega.

Nad tuginevad suuresti lõhn ja kuulmine ja neil on muid füüsilisi omadusi, mis aitavad neil sipelgaid ja termiite süüa. Nende luustiku struktuur on vastupidav ja neil on tugevad esijalad, mis on kasulikud termiidimägedesse rebimiseks. Nende keele ja mao struktuur on pangoliinide abistamiseks putukate hankimisel ja seedimisel võtmetähtsusega. Kiired tempod: tootmises lühikesed tarneajad ja teadmiste oman - damisel suured hulgad erinevaid teadmisi on ühelt poolt Projekti üheks väljundiks on koostatud õpik Industry Challange 4.

Õpik käsitleb nii tootmistehnika baasteadmisi ja integreerib neid Tööstus 4. Raamatu lugeja — Mis on arc-lihvimisliidete paigutus siis õppur või tehnik tootmises leiab kindlasti nii käsiraamatulisi teadmisi, mida vaja oma oskuste arendamiseks kui ka uusi üldtehnilisi teadmisi, mida vaja oma kompetentsuse taseme tõstmiseks.

Lisaks tehnilistele oskustele, on järjest väärtusli - kumaks muutumas arusaam meeskonnatöö põhimõtetest, oskused iseseisvalt vastu võtta tarku otsuseid, olla osaline muutuste juhti - mises, järjepidev iseõppimine ja ka vajadusel teiste juhendamine.

Hinnatakse tehniliste, tehnoloogiliste sh ka infotehno - loogiliste ja majandusalaste teadmiste kombinatsiooni ja seda nii tehniliste lahenduste väljatöötamisel kui nende praktilise realisat - siooni tasandil.

Teadmistes on väärtus ja kompetentsuses kapital. Edu ja jõudu raa - matu lugemisel. Freesitera kinnitamise komponendid tagavad täpse paiknemise ja tõhusa jõuülekande. Üks tera kinnitamise komponent on kooniline varreosa, mida kasutatakse tera fikseerimiseks ja lõikejõu edastami - seks.

Koonilise varreosa korral on ühendus väga stabiilne. Seda tera saab kiiresti ja lihtsalt vahetada nii käsitsi kui ka automaatselt. Tänu suurele kontaktpinnale on pöördemomendi ülekanne terale stabiil - ne. Lõikurid paigaldatakse tavaliselt sisemise avaga hoidikusse ja kinnita - takse poldi või fiksaatorkruviga. Joonisel 2. Silindrilisse või koonilisse avasse kinnitamise korral kantakse mo - ment terale üle paralleel- või koonuskiilu abil ja seetõttu on teradel liistusoon.

Pindade freesimise otsfreese saab samuti kinnitada tsangi, koonilise varre või kinnitusmutriga terahoidikuga joonis 2. Lõiketera kinnitamiseks kasutatav Weldoni liuglukustusega torn on jahutuskanalite ja väga väikese radiaalviskumisega joonis 2. Veelgi enam, tera parameetrite kindlakstegemiseks ja talletamiseks on tehtud spetsiaalne ava mikroskeemi jaoks. Lukustusmutri terahoidik Gehring Technologies Joonis 2. Tsangpadrun ja lukustus - mutter Techniks Industries Joonis 2.

Terahoidikute tüübid: a SK Laip, S. See teeb lõikamisrežiimi arvutamise ja tööriista valimise protsessi lihtsamaks ja kiiremaks. Paljud neid programmidest on allalaaditavad ja internetile - hekülgedelt. Näiteks Rootsi ettevõte Sandvik Coromant on arendanud eri programme tootmise majandusliku jätkusuutlikkuse; tööriista vastupidavuse tuvastamiseks eri materjalide töötlemisel ning treimi - se ja freesimise arvutamiseks. Treimisprotsessi kalkulaatorit ei kasutata vaid tootmisprotsessi, vaid ka töötlemishinna välja arvutamiseks joonis 3.

Jaapani ettevõte Tungaloy Corporation pakub Dr. Carbide programmimida kasutatakse mobiiltelefonides, ja programmi Tungaloy Tool Navigator Tungaloy ettevõtte tööriista navigaator töötamiseks virtuaalses keskkonnas. Tungaloy Dr. Carbide programm lihtsustab tööriista valimise protses - si ja töötlemisrežiimi hindamist joonis 3. Lisaks pakub programm mõningaid sobivaid lõikeriistu Lihtne valu uhine töötlusele joonis 3.

Lisaks ülalpool viidatud tootjatele saab valida ka teisi tööriistatoot - jaid, kes toodavad sarnaseid programme tootmisrežiimide arvutami - seks. Masintöötluse programmid nutiseadmetes Joonis 3. Carbide Tungaloy programm Tungaloy Corporation Joonis 3. Nende kahe komponendi koosmõjul väheneb elukesk - konda paisatava süsinikoksiidi hulk. Sõltuvalt optimeerimise eesmär - gist saab parendada lisaks teiste komponentide utilisatsiooni.

Sellisel juhul tuleb suurendada otseselt mõõdetavate suuruste arvu lisaks puusaliigese valus, mida teha mürale, kiirendusele ja voolutugevusele.

Optimeeri - mise protsessi kirjeldus on kujutatud Joonisel 9. Tootmisprotsessi optimeerimise ja simuleerimise süsteem koosneb kolmest moodulist: lõikejõudude simuleerimine, vibratsioonide stabiliseerimine ja modelleerimine ning protsessi parameetrite optimeerimine.

Neist esimest kahte, lõikejõudude simuleerimist ning vibratsioonide stabiliseerimist ja modelleerimist ,ei ole võimalik käsitleda teineteisest sõltumatult. Samuti on need kaks lähedalt seo - tud kolmanda mooduliga ehk protsessi parameetrite optimeerimi - sega. Kolmanda mooduli ehk protsessi parameetrite optimeerimise mooduli voogdiagramm on esitatud Joonisel 9.

Nutika CNC tootmissüsteemide võrgu jaoks on loodud spetsiaalne platvorm. See on teenus mis arvestab infovahetusega süsteemi komponentide vahel ning samuti sellega, et tegemist on teenusele fokuseeritud tootmisega.

Üldkokkuvõttes koosneb platvorm kolmest alamsüsteemist: protsessi parameetrite optimeerimise moodul; mõõtmise moodul ja vibratsioonide stabiliseerimise moodul Joonis Mis on arc-lihvimisliidete paigutus. Kokkuvõttes on loodud süsteem mis kasutab kõige kaasaegsemat tehnoloogiat arvutustehnika ja CNC tootmistehnika valdkondadest, selleks et ehitada nutikas CNC tootmissüsteem.

Süsteemis on kolm alam-moodulit, esimesega neist mõõdetakse müra, kiirendust ja spindli voolutugevust; teises moodulist teostatakse vibratsioonide alalüüs ja simulatsioon, kolmanda mooduli väljundiks on protsessi parameetrite parandid.

See on optimeerimise üks võimalus, süstee - mi on võimalik sellest seisukohast lähtuvalt veel edasi arendada. Sellisel juhul tuleb teiste kruustangide para - meetrid häälestada eraldi sarnasest tööaknast Joonis 5. Sõltuvalt määratud kinnitustarvikust ja kinnitussügavusest ETku - vatakse toorikud virtuaalses tööpingis erinevatele kõrgustele. Detaili koordinaatsüsteemi nullpunkti määramine Valides Zero Register ikooni saab kasutaja mää - rata detaili koordinaatsüsteemi nullpunkti st.

Praktikas on laialtlevinud ettevalmistava funktsooni G54 kasutamine selleks otstarbeks. Peale selle on võimalik lisaks fikseerida nullpunktid teise, kolmanda ja neljanda detaili tarbeks kasutades G55, G56 ja G57 funktsioone.

Mis on arc-lihvimisliidete paigutus

Teiste kruustangide häälestamine Joonis 5. Kahtede kruustangide positsioneerimine töölauale b a Joonis 5. Nullpunkti määramise aken Töörežiim AUTO automaatrežiim. Töörežiim MDA lühikese program - mi käivitamine. Programmi käsitsi sisestamine, automaatne täitmine.

Programmi juhtnupud Programmi katsetamise nupp. Keelab seadepunktide väljastamise telgedele ja spindlile. Juhtsüsteem ainult imiteerib liikumisi programmi õigsuse kontrollimiseks. Tingimusliku peatamise nupp. Pea - tab programmi iga ploki järel, milles - se funktsioon M01 on programmee - ritud. Juhtimise kiire ülevõtmise nupp. Tel - je etteandekiiruse juhtimine käsitsi.

Ühe ploki nupp. Käivitab ühe ploki täitmise. Nupu funktsioon Nupu pilt Kirjeldus Kasutaja määratud funktsiooniga nupud Mistahes töörežiimis lambi kohe sisse või välja lülitamine. Märgutuli põleb: lamp on sisse lüli - tatud. Märgutuli ei põle: lamp on välja lülitatud. Mistahes töörežiimis jahutusvedeli - ku juurdevoolu kohe sisse või välja lülitamine.

Märgutuli põleb: jahutusvedeliku juurdevool on sisse lülitatud. Märgutuli ei põle: jahutusvedeliku juurdevool on välja lülitatud. Terade pideva vahetamise käsu rakendamine Abi haiget teha töörežiimi JOG korral. Märgutuli põleb: tööpink alustab terade järjestikust vahetamist. Märgutuli ei põle: Mis on arc-lihvimisliidete paigutus peatab terade järjestikuse vahetamise.

Tabel 2. Tööpingi juhtpaneeli nuppude funktsioonid Kuju- ja asendihälbed on tähistatud nii kuju sümboli kui ka hälbe suuruse üldkirjelduses kirjeldatava pinna kõrval tabel 4. Pinna kujuhälve on suurim erinevus elemendi tegeliku ja ideaalse geomeetrilise kuju vahel.

Kujuhälve on normitud eelmääratud kuju - tolerantsiga. Pinna asendhälve on pinna, telje või sümmeetriatasandi asendi tegelik hälve nimiasendi suhtes. Asendihälbed on normitud asendit - olerantsidega. Kuju- ja asendihälvete summa koosneb nii kuju- kui ka asendihälbest valitud lähte suhtes. Tabel 4. Pinna kuju- ja asendihälbed ning tolerantsid ja nende tavakohane märgistus on esitatud tabelis 4.

Mikromeetreid kasutatakse detaili geomeetrilise kuju ja kontakt - pindade asendi ning muude pindade mõõtmiseks võrdlusmeetodi abil joonis 4. Mikromeeter kinnitatakse raami või korpuse külge, olenevalt mõõdetava elemendi Mis on arc-lihvimisliidete paigutus. Mikromeetrite abil hinnatakse detaili radiaal- või otsviskumist, silindriliste pindade ümarust, koonilisust, sirgust ja pindade tasapin - nalisust.

Kõige sagedamini kasutatavatel mikromeetritel on jaotise suurus 0,01 mm ja mõõtepiirkond on 0—2 mm või 0—10 mm. Osuti üks täispööre võrdub mõõtepea 1 mm nihkega mikromeetriskaalal. Sisemikromeetri ja digitaalse sisemikromeetriga mõõdetakse detai - li siseosade mõõtmeid ja kuju joonis 4. Joonis 4. Sisekruvik: a sirgskaalaga, b diginäidikuga Mitutoyo America Corporation Joonis 4. Mikromeeter: a ringskaalaga, b digitaalne Mitutoyo America Corporation Joonis 4.

Sisemikromeeter: a ringskaalaga, b digitaalne Kroeplin GmbH a b a b a b Prog - rammifaili kopeerimiseks tuleb kasutada nuppu Joonis 5. NC ikoonile vajutamine pärast kopeerimist avab uuesti NC tööakna. Nupule vajutamisega kopeeritakse programmifail kontrolleri mälusse Joonis 5.

Programmi käivitamine simulatsiooni režiimis Enne juhtprogrammi käivitamist tööpingis on rangelt soovitav seda programmi kontrollida simulatsiooni abil. Selleks tuleb tegutseda järgmiselt: 1. Määrata sobiv virtuaalne tööala. Valida juhtprogramm mida soovitakse simuleerida. Vajutada seda nuppu valitud juhtprogrammi avamiseks. Vajutada uuesti nuppu avamaks programmi muutmise tööakent Joonis 5. Lülituda ümber AUTO režiimi.

Vajutada sellele nupule avamaks spetsiaalset programmi simuleerimise tööakent. Vastav režiim käivitub automaatselt Juhul kui kontroller ei ole eelnevalt lülitatud AUTO režiimi, kuvatakse ekraani alla vastavasisuline teade.

Sellisel juhul tuleb kasutajal korrata juhiseid punktist 4. Seda on võimalik Surfanud liigese paremale ainult siis kui kontroller on eelnevalt lülitatud AUTO režiimi.

Programmifaili kopeerimine kont - rolleri mällu Joonis 5. Programmi salvestamine kontrolleri mällu Joonis 5. Programmi muutmise tööaken Treimise tööoperatsiooni näide Joonis 6. Korgi töötlemisjoonis Tabel 6. Programmi number.

Sulgudes on detaili nimetus ja märkused. Detaili tugi T01 G0 Z G28 U0. Sulgudes on märkused.

Mis on arc-lihvimisliidete paigutus

Hoffmann Group Toe rakendamine. Toe nihutamine ülespoole piki Z-tel - ge töödeldava detaili pikendamiseks. Toe nihutamine allapoole lõiketera vahetuspunktini. Metalli lõikeprotsess on sedavõrd keerukas ja kompleksne, et ühe signaali väärtustest ei ole võimalik arvestatavaid järeldusi teha. Müra ja kiirenduse signaale tuleb pärast mõõtmist töödelda, filtreerimine on tehnika mille abil eralda - da erineva sagedusega signaali komponendid.

Tulemuseks on kaks peamist parameetrit: energia sageduse spekter ja tõenäosusti - hedus.

Inglise keel koostelukkseppadele

Lisaks mõõdetakse voolutugevust tööpingi spindli ahelas. Selle analüüsimisel on võimalik anda hinnang tööprotsessi stabiilsusele. Pinna kuju Mis on arc-lihvimisliidete paigutus asendi ning nende summaarse tolerantsi tähistused Tolerantside rühm Tolerantsi tüüp Sümbol Tähistused joonistel ja tolerantsitsoonid Pinna kuju - tolerantsid Tasapinnalisuse tolerants Kahe paralleelse pinna vahekauguste tolerants 0,05 mm.

Silindrilisuse tolerants Kahe koaksiaalse silindri pindadeva - he-line tolerants 0,05 mm. Tabel 4. Pinna kuju- ja asendihälbed ning tolerantsid ja nende tavakohane märgistus on esitatud tabelis 4.

Mikromeetreid kasutatakse detaili geomeetrilise kuju ja kontakt - pindade asendi ning muude pindade mõõtmiseks võrdlusmeetodi abil joonis 4. Mikromeeter kinnitatakse raami või korpuse külge, olenevalt mõõdetava elemendi kujust. Mikromeetrite abil hinnatakse detaili radiaal- või otsviskumist, silindriliste pindade ümarust, koonilisust, sirgust ja pindade tasapin - nalisust.

Kõige sagedamini kasutatavatel mikromeetritel on jaotise suurus 0,01 mm ja mõõtepiirkond on 0—2 mm või Tsustiline uhine poletiku ravi mm. Mis on arc-lihvimisliidete paigutus üks täispööre võrdub mõõtepea 1 mm nihkega mikromeetriskaalal. Sisemikromeetri ja digitaalse sisemikromeetriga mõõdetakse detai - li siseosade mõõtmeid ja kuju joonis 4.

Joonis 4. Sisekruvik: a sirgskaalaga, b diginäidikuga Mitutoyo America Corporation Joonis 4. Mikromeeter: a ringskaalaga, b digitaalne Mitutoyo America Corporation Joonis 4. Sisemikromeeter: a ringskaalaga, b digitaalne Kroeplin GmbH a b a b a b Prog - rammifaili kopeerimiseks tuleb kasutada nuppu Joonis 5.

NC ikoonile vajutamine pärast kopeerimist avab uuesti NC tööakna. Nupule vajutamisega kopeeritakse programmifail kontrolleri mälusse Joonis 5. Programmi käivitamine simulatsiooni režiimis Enne juhtprogrammi käivitamist tööpingis on rangelt soovitav seda programmi kontrollida simulatsiooni abil.

Selleks tuleb tegutseda järgmiselt: 1. Määrata sobiv virtuaalne tööala. Valida juhtprogramm mida soovitakse simuleerida. Vajutada seda nuppu valitud juhtprogrammi avamiseks. Vajutada uuesti nuppu avamaks programmi muutmise tööakent Joonis 5. Lülituda ümber AUTO režiimi. Vajutada sellele nupule avamaks spetsiaalset programmi simuleerimise tööakent. Vastav režiim käivitub automaatselt Juhul kui kontroller ei ole eelnevalt lülitatud AUTO režiimi, kuvatakse ekraani alla vastavasisuline teade.

Sellisel juhul tuleb kasutajal korrata juhiseid punktist 4. Seda on võimalik teha ainult siis kui kontroller on eelnevalt lülitatud AUTO režiimi. Programmifaili kopeerimine kont - rolleri mällu Joonis 5. Programmi salvestamine kontrolleri mällu Joonis 5. Programmi muutmise tööaken Treimise tööoperatsiooni näide Joonis 6.

Korgi töötlemisjoonis Tabel 6. Programmi number. Sulgudes on detaili nimetus ja märkused. Detaili tugi T01 G0 Z G28 U0. Sulgudes on märkused. Hoffmann Group Toe rakendamine. Toe nihutamine ülespoole piki Z-tel - ge töödeldava detaili pikendamiseks.

Toe nihutamine allapoole lõiketera vahetuspunktini. Metalli lõikeprotsess on sedavõrd keerukas ja kompleksne, et ühe signaali väärtustest ei ole võimalik arvestatavaid järeldusi teha. Müra ja kiirenduse signaale tuleb pärast mõõtmist töödelda, filtreerimine on tehnika mille abil eralda - da erineva sagedusega signaali komponendid. Tulemuseks on kaks peamist parameetrit: energia sageduse spekter ja tõenäosusti - hedus. Lisaks mõõdetakse voolutugevust tööpingi spindli ahelas.

Selle analüüsimisel on võimalik anda hinnang tööprotsessi stabiilsusele. Pinna kuju ja asendi ning nende summaarse tolerantsi tähistused Tolerantside rühm Tolerantsi tüüp Sümbol Tähistused joonistel ja tolerantsitsoonid Pinna kuju - tolerantsid Tasapinnalisuse tolerants Kahe paralleelse pinna vahekauguste tolerants 0,05 mm.

Silindrilisuse tolerants Kahe koaksiaalse silindri pindadeva - he-line tolerants 0,05 mm. Sirguse tolerants Silindri telje sirguse tolerants Pikiprofiili tolerants Pinna kuju - tolerantsid Ristisuse tolerants Läbimõõdu tolerants 0,1 mm ristisuse suhtes pinnaga A. Pinna asen - ditolerants Samatelgsuse tolerants Telje läbimõõdu ja baastelje A läbimõõ - du samatelgsuse tolerants 0,1 mm. Metallitöötlemisettevõtetes on freesi - mistööde maht suur, seega kasutatakse erinevaid ja erinevat tüüpi freespinke.

Freesimisel kasutatakse piki- karussell- konsool- konsoolita, ko - peer- soone- CNC- ja eriotstarbelisi freespinke. Pikifreespinke kasutatakse tasase pinna kujundamiseks ja suurte töödeldavate detailide keerukate profiilide tegemiseks, kasutades laupfreesi, silindrilisi, ketas- või profiilteri joonis 2. Korraga töödeldavate pindade arvust olenevalt on pikifreespingid simpleks- dupleks- või tripleksfreespingid.

Freesimisseadmed 2. Töödeldavad detailid kinnitatakse pöördlaual spetsiaalsetesse rakistesse ja neid freesitakse nii, et töödeldavad detailid liiguvad järjest ühe või mitme lõikuri juurde. Konsoolfreespinke kasutatakse laialdaselt masinaehitus- ja tööriis - tatehastes ning remonditöökodades. Konsoolfreespingi nimi Tagasi valus alati - neb sellest, et selle töölaud on fikseeritud vertikaalselt liigutatavale konsoolile joonis 2.

Passive Penguin Polymer Farm - PixARK #19

Konsoolita freespingis on töölaud paigutatud statsionaarsele sän - gile, mitte konsoolile, ja see saab liikuda ainult piki- või ristisuunas. Freesimiskõrguse määrab spindli pea liigutamine piki vertikaalseid juhtpindu. Selline konstruktsioon tagab väga jäiga süsteemi.

Seetõt - tu kasutatakse konsoolita freespinke eraldi pakitud raskete korpu - seosade freesimiseks suure lõikekiiruse, -sügavuse ja etteandega. Konsoolfreespink UHM30 Joonis 2. See taust näitab keelatud toi - mingut joonis 7. Mitte sisse lülitada Mitte siseneda masina tööpiirkonda Mitte veega kustutada Juurdepääs keelatud Joonis 7. Kasutage kaitsvaid jalanõusid Kasutage kõrvade kaitseid Kasutage kaitseprille Soome liigese salv kasutusju - hendit Kasutage kaitsekin - daid Kasutage respiraa - torit Kasutage kaitsekiivrit Mis on arc-lihvimisliidete paigutus 7.

Need võivad anda infot lühima evakuatsiooniteekonna, esmaabivahendite asukoha jmt kohta jn 7. Esmaabi Evakuatsiooniväljapääs on tavaväljapääs Evakuatsiooni - väljapääs asub vasakul Evakuatsiooniväljapää - su suund Joonis 7. Masina kasutamine teisel otstarbel peab olema koos - kõlastatud tootjaga. Masin peab olema paigaldatud ja kasutuses mitte-plahvatusohtlikus, kuivas ja hästiventileeritud keskkonnas. CNC-masinat võib kasutada ainult töökorras ohutusseadmetega.

Kui ohutusseadmed pole paigaldatud või on vigased, tuleb CNC-masin kohe peatada. Kõik kliendi soovil lisatud lisamasinaosad peavad olema varustatud otstarbekohaste ohutusseadmetega. CNC-masina kasutamise ajal pole lubatud teha mugandusi ega muudatusi. See võib suurendada riski töötaja tervisele ja kahjustada masinat. Kõiki ülesandeid, mida viiakse täide CNC-masina töötamise ajal, peab teostama masinaoperaator või mõni teine volitatud töötaja.

Ettevõ - te peab selgelt ja täpselt määratlema CNC-masina eri tegevustega kasutamine, paigaldamine, hooldamine, parandamine seotud vastutuse. Masinaoperaatori logisse tuleb sisestada vastutava isiku nimi ja perekonnanimi.

Nr Funktsioon Kirjeldus 1 Pöördlüliti Valikulüliti konkreetse telje juhtimiseks. Lüliti asend 0 Seadistamisrežiimi ei saa kasutada. CNC-programmiga töötlemist saab lubada. Peale selle on ekraani kaudu võimalik kirjutada uusi programme, värskendada saadaolevaid programme, valida keelt, vaadata diagnostikasüsteemi infot jne. Tüüpiline info, mida CNC-tööpingi juhtpaneeli ekraanil on võimalik vaadata, on esitatud tabelis 2. Muude tootjate tööpinkidel võib olla ka muu otstarbega nuppe ja lüliteid, kuid suur osa on samasuguste tegevuste tegemiseks.

CNC-tööpingi juhtpaneeli ekraan Erinevate tööriistade töökäigud esita - takse eri värvides Joonis 5. Simuleerimine ehk sisuliselt juhtprogrammi virtuaalne testimine võimaldab märgata vigu koodis enne selle kasutamist tööpingis. Selliselt hoitakse kokku tööaega ja kasvab tootmise efektiivsus. Mõõtmine ja testimine. Selle tegemiseks tuleb leida ja vajutada tööriistarealt nupule ülemine rida. Pinnakaredust on võimalik hinnata kasutades tööriista mis avaneb ikooni alt ülemisel tööriista eral.

Avanevas aknas on võimalik inspekteerida vastavaid parameetreid Joonis.

Pinnakareduse mõõtmise tööaknas saab mõõta detaili erinevate osade, pindade pinnakareduse parameetrite väärtuseid Joonis 5. Märkus: esmakordsel programmi kasutamisel on soovituslik alustada tööd automaatrežiimis Sealt edasi on kasutajal lihtsam liikuda erinevate teiste režiimide kasutamisele. Tööradade graafili - ne esitamine Joonis 5. Pinnakareduse mõõtmise tööriist Joonis 5. Mõõtmise ja testimise aken Põhimõte Joonisel 1 on illustreeritud tootmise kõik sammud CAD-mudelist füüsilise objektini.

Põhiinfo 3D-printimisest Fastermann,lk 15—17 1. CAD-mudel 2. CAD-mudel pärast viilutamist 4. Põhiinfo 3D-printimisest Fastermann,lk 15—17 9.

Materjaliõpetus

Kasutatav materjal ja valmistusprotsessi alused Põhiline tooraine: Traat plastmaterjal, söödav, metall. Seejärel jagatakse virtuaalne mudel kihtideks, kasutades teist tarkvara nt Slic3r või Repsnapper. Tulemuseks on CAD-mudel, mis on lõigatud kihtideks, et seda saaks printida. Kihtide paksus võib olla nii ühesugune kui ka erinev. Nüüd algab tegelik valmistusprotsess, objekti füüsiline tootmine. Seetõttu ehitakse mudeli kihid ükshaaval.

Protsessi käigus toodetakse ka Scratch ja valus liigesed, et stabiliseerida materjali, mis ripub või ulatub välja. Valmistusprotsessi lõppedes on füüsiline mudel identne virtuaalse mudeliga ja tugimaterjali võib eemaldada.

Fastermann,lk 13—17 Gebhardt,lk 11—15 Mis on arc-lihvimisliidete paigutus Neljas tööstusrevolutsioon tootmises Esimene näide arvu - teid integreerivast tootmisest jääb aastasse Sel ajal olid tootmises tavapärased isoleeritud rakendused, st süsteemid või programmid, mida sai kasutada tootmise piiratud osas.

Joonis 1. Andmed sisestati käsitsi, mille tulemuseks oli suur veavõimalus, mis on peamiseks põhjuseks arvuteid integreeriva tootmise tõrgetes. Selle probleemi lahendamiseks arvuteid integreerivas tootmises loodi kommunikatsioon nn üks ühele liideses, kuid see oli kogum juhitamatuid ja märkamatuid liideseid joonis 1.

Intelligentne andmeplatvorm võrgukeskus, andmepank, andmeser - veri keskus vähendab vajalike liideste arvu drastiliselt, kuid piirab ülekandekiirust joonis 1. NC lause sturktuur Juhtprogrammi lausetele on võimalik, aga mitte tingimata vajalik lisada lausenumber. Programmi lause ülesehitust selgitab Joonis 5. Kood koosneb sümbolitest. Sümboliteks on numbrid, tähed, mär - gid.

Programmi koostamisel tuleb kasutada suurtähti. Sümbolite abil pannakse kirja programmi sõna mis algab adressaadiga millele järgneb arvsõna. Adressaat esitatakse ladinatähestiku suurtähega ja sellele järgnevalt ilma tühikuta kirjutatakse arvsõna. Järjestiku - sed sõnad moodustavad programmi lause. Lugemise ja arusaamise hõlbustamiseks on soovituslik sõnad lauses eraldada tühikutega. Laused eraldatakse üksteisest spetsiaalse lauselõpu sümboliga.

Numbrite arv täisarvus võib varieeruda. Arvsõna võimalik kümnendkohtade arv on mää - ratud juhtsüsteemis. Arvsõna aktiveerib spetsiaalse funktsioonis, seadistab parameetri, koordinaadi vms väärtuse. Näiteks, adres - saatidele G ja M järgnevad arvsõnad kirjeldavad ettevalmistavat või abifunktsiooni; adressaadile T järgnev arvsõna määrab tööriista numbri; adressaadile F järgneb ettenihke väärtus; S ja spindli pöörle - missagedus jne.

APJ juhtprogrammis kasutatavate erinevate adressaatide kohta leiab täiendavaid selgitusi käesoleva õppevahendi peatükkidest 5. Juhtivalt treipinkide tootjalt. Ei ole hinda tõstvaid vahendajaid. Piki- ja külgsuunaline automaatettenihe.

Ülitäpne: igasugustes tingimustes parem kui 0, Indukstioonkarastusega siinid. Kaheosalise joonistekapiga varustatud vastupidav alus kaasas. Frees-puurpingil eraldi mootor. Eriti tugev konstruktsioon. Tehase test-tunnistus kaasas. Standardvarustuses moderniseeritud tugeva konstruktsiooniga kahe kapiga varustatud alus.

Töövalgustus ja puuripadrun. Treipingil induktsioonkarastusega siinid ja automaatsed piki- ja külgsuunas ettenihked. Freesiotsa saab kallutada 90 kraadi mõlemale poole. Pöörlemissuuna vahetus. Spindli lukustus. Treipingil tõhus 1,1 kW moderniseeritud mootorimudel. Siin sulle turu juhtiv kombineeritud trepink. KAASAS alus, 3-pakiline padrun, tsentrid 2tk, puuripadrun, õlivann, taustakaitseplaat, hammasrattakomplekt keermestamiseks, töövalgustus, jahutuspump, mutrivõtmed, tööriistakast.

Kõrgekvaliteediline nõudlikuks kasutamiseks valmistatud metallitreipink. Eemaldatava lüneti puhul võib töödeldava detaili suurim läbimõõt olla koguni mm. Eriline eemaldatav õlikogumiskast, mida on lihtne puhastada. Sellel mudelil on karastatud ja täppistöödeldud siinid. Standarvarustusse kuuluvad: Suure ja selge Sino 3 -telje digitaalne näidik, Mis on arc-lihvimisliidete paigutus, töövalgustus.

Alus kapiga varustatudtaustakaitseplaat ja õlivann on standardvarustuses. Samuti on sellel mudelil terakaitse mikrolülitiga. Mudel, mis on valmistatud professionaalsele ja täpsust hindavale kasutajale. Ülitäpne treipink, 0,02mm klassist. NOVA 36B tsentertreipink on varustatud nüüd 51 mm läbiva avaga padruniga. Standardvarustuses on suure Sino diginäidik.

Get latest updates about Open Source Projects, Conferences and News.

Kaks mm padrunit, 3- ja 4-pakilised. Treipingi lisavarustuses ka jalgpidur. Loomulikult on kaasas halogeentöövalgustus ja jahutussüsteem. Treipingil on tippkvaliteediga induktsioonkarastusega ja täpsustöödeldud siinid. Paketis on kaks siinituge. Sellise klassi varustusega ja spindli nii suure läbiva avaga treipinkide eest on seni tulnud maksta topelthinda.

Nüüd saad treipingi, mis on pärit ühelt maailma juhtivalt treipingitootjalt. Ülisuur täpsus. Maailma kõrgeim kvaliteet.

Tutvu ka vastava 36BV mudeliga, mis on varustatud sagedusmuunduriga. KAASAS ON: alus, 3-pakiline padrun mm4-pakiline padrun mm2 tugilaagrit, siinidele ja kelguleõlivann, taustakaitseplaat, ääriku kinnitusosa mm, töövalgustus, jahutuspump, mutrivõtmed, tööriistakast, jäigad tsentrid.

Standardvarustuses on suur Sino diginäidik. Kaasas kaks mm padrunit: 3- ja 4-pakilised. Töödeldava detaili max läbimõõt on mm. Pingi standardvarustuses ka jalgpidur. Muidugi on kaasas ka halogeentöövalgustus ja jahutussüsteem. Pingil on tippkvaliteetsed indukstioonkarastusega ja täpsustöödeldud siinid. Paketis kaks lünetti. Standardvarustuses suur Sino diginäidik. Kaasa kaks mm padrunit, 3- ja 4-pakilised. Halogeentöövalgustus ja jahutussüsteem muidugi kaasas.

Värvimise eeltöö

Paketis kaks siinituge. Tänu eemaldatavale lünetile võib töödeldava detaili suurim läbimõõt olla koguni mm. Spindli läbiviik on 52mm. Suure 4KW mootoriga varustatud. Juhikute laius on mm. Pink on varustatud jalgpiduriga. Treipingil on täpsustöödeldud kelgud. Treipink on malmist ühtlaselt valatud ja vibratsioonivaba. Induktsioonkarastusega ja lihvitud siinid. Kõrgkvaliteediline käigumehhamism. Täpsuslihvitud peaülekande hammasrattad.

NOVA K-l on eemaldatav lünett, mis võimaldab tõeliselt suure eseme treimist. Treipingis on täpsustöödeldud kelgud.

KAASAS ON: kiirvahetussüsteem, õlipõhi, taustakaitseplaat, alus, Sino diginäidik, 3-pakiline padrun mm ja vahetuspakid, 4-pakiline padrun mmtsentrid 2 tk, adapter MK6- MK3, keermekell, treimistugi, ääriku kinnitusdetail mm, jahutuspump, halogeentöövalgustus, tööriistad, tööriistakast.

Automaatne piki- ja külgsuunaline ettenihe ning suure mm tsentrivahega varustatud treipink.

Mis on arc-lihvimisliidete paigutus

Tänu eemaldatavale siiniosale võib töödeldava detaili suurim läbimõõt olla koguni mm. Tõhus 5,5 kW kolmefaasiline mootor. Pinge: V Mootori võimsus: W Pöörlemiskiirus: rpm 12 speed Tsentrite vahe: mm Töödeldava detaili maks. Varustatud jalgpiduriga.

See mudel kuulub USA enimmüüdute mudelite hulka. NOVA pinkidel on indukstioonkarastusga siinid. Siinid on täppistöödeldud. NOVA on valmistatud suurel koormusel töötamiseks. Keermestamine on lihtne, ilma et peaks hammasrattaid vahetama. Saad maailma tippklassi masina. Tänu meie otsetarnele tehasest väga konkurentsivõimelise hinnaga. Pingil on olemas: diginäidik, 80 mm spindli läbiv ava, 3- ja 4-pakilised padrunid, alus, tugilaager, õlivann, taustakaitseplaat, ääriku kinnitusosa, töövalgustus, jahutussüsteem, võtmeid, tööriistakast.

Automaatne piki- ja külgsuunalise ettenihke ja Mis on arc-lihvimisliidete paigutus mm tsentrivahega varustatud treipink. Tõhus 7,5 kW kolmefaasiline mootor. Mudel, mis on valmistatud professionaalsele ja head täpsust hindavale kasutajale.

Kasutusjõud spindlile hõõrdesiduri kaudu kaitseb masinat näit. Kaitsepiirik juhtkruvi jaoks ja hõõrdesidur ettenihkele kaitseb ülekoormuse eest. Tänu meie otsetarnele tehasest eriti konkurentsivõimelise hinnaga. Kaasas korralik varustus: Diginäidik, kiirvahetussüsteem, 3-pakiline padrun mm4-pakiline padrun mmtugilaagrid 2 tk, ääriku kinnitusdetail, taustakaitseplaat, mutrivõtmeid, jahutussüsteem, töövalgustus, tööriistakast.

Selle mudeli spindli läbiviik on mm. Maksimaalne pöörleva detaili suurus mm. Koonuse treimise seade on standardina. Kolme telje ekraan. Treipingi kaal on kg. Lisavarustus on sama, mis on ka väiksemal mudelil. Väga mitmekülgsed keermestamise võimalused: 90 valikut 4 keermestustüüpi.

Kõrgkvaliteediline käigumehhanism. Induktsioonkarastatud tugev raam ja juhikud. Täpsus 0,01 mm. Tootja tarnib seda mudelit peaaegu sse riiki üle maailma. Saadval ka suurema tsentrite vahega. Kallutav freesipea tagab mitmekesise töö. Nailonratastega mudel on soodsaim lahendus.

Etteandemootor on lisavarustus. Metallist ratastega mudel on kvaliteetne ja kauakestev lahendus rohkete freesimistööde tegemisel. Pakume eriti kõrge klassi freespinke soodsa hinnaga. Saadaval ka suure Sino diginäidikuga, mis teeb töötlemise eriri lihtsaks ja täpseks.

Pärit samalt tootjalt kui meie populaarsed minitreipingi ja minifreespingi mudelid. Kvaliteet on niisiis kahtlemata maailma tipptase. Ideaalne masin freesimiseks, puurimiseks, lihvimiseks ja keermete tegemiseks.

Eriti täpne töötlusjälg. Spindli käigu jaoks diginäidik. Saab valida nii mm kui tollid. Kalle 45 ja 90 kraadi mõlemas suunas. Astmeta kiiruse reguleerimine. Kalasabasoontega korpus. Kvaliteetne ristliikumislaud. Suuna vahetus ja kaks kiirusevahemikku. Kõrgekvaliteediline masin tehase otsetarnehinnaga. Saadaval ka digimõõtesüsteemiga. Pärilt samalt tootjalt kui meie populaarsed minitreipingi ja minifreespingi mudelid.

Spindli käigu jaoks digitaalne ekraan. Astmetu kiiruse reguleerimine. Kvaliteetne ristettenihkelaud. Pakume eriti kõrge klassi metallifreespinke soodsa hinnaga. Saadaval ka suure Sino digiekraaniga, mis teeb töötlemise eriri lihtsaks ja täpseks. Suuna vahetus ja kaks kiirust. Valmistatud suurel koormusel professionaalseks kasutamiseks, kuid hind on sellegipoolest eriti mõistlik. Masin, millel on ohtralt mugavusi, mida tavaliselt leidub ainult palju kallimatel masinatel.

Vaikne hääl.