Uhise ja ravi jatkusuutlikkus. Bayer: ettevõttest

Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust [13] 1. Õnneks pole me üksi.

Mazi ola liigese artriidi raviks

Eelnevast lähtudes on välja pakutud ka tugeva ja nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsioon. Nõrga ehk majandusliku kriteeriumi pooldajad peavad aga oluliseks üksnes kapitali koguhulga samaks jäämist inimese kohta, s. Jätkusuutlikkus taotleb tasakaalu inimesi rahuldava elukeskkonna ja majanduse arengu vahel ning eeldab üldsuse osalemist, säästvale arengule orienteeritud majandushoobade, nt ökomaksureformi rakendamist ning vajalike hoiakute, eeskätt keskkonnahoidliku nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist.

Tihtipeale kasutatakse majanduslikku arengut termini majanduslik kasv sünonüümina, kuigi majandusliku kasvu all mõeldakse pigem riigi majandusliku seisu kvalitatiivset ja kvantitatiivset muutust. Arvutada on võimalik tootmise, tulu või kulu järgi. Pikemalt artiklis Kestliku arengu eesmärgid Jätkusuutliku arengu eesmärgid aastaks Need olid suunatud vaesuse ja ebaõigluse lõpetamisele ning kliimamuutuse aeglustamisele aastaks Kinnitatud eesmärgid [10] on universaalsed ja kehtivad kõikidele riikidele, mitte ainult vaestele.

Eesmärkide saavutamiseks peavad koostööd tegema nii valitsused, ettevõtted kui ka kogu ühiskond, sest igal inimesel on jätkusuutlikus arengus oma osa.

Alltoodud eesmärgid [11] ning nende alapunktid on ametlikult ÜRO formuleeritud ja kinnitatud.

Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust.

MOSCALE valu parempoolse ola liigeses kui raviks

Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine.

Ravi liigeste istung

Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele. Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö. Ehitada vastupidav taristutoetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, kohanevaks ja säästvaks. Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Eelnevast lähtudes on välja pakutud ka tugeva ja nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsioon. Nõrga ehk majandusliku kriteeriumi pooldajad peavad aga oluliseks üksnes kapitali koguhulga samaks jäämist inimese kohta, s.

Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeanemeresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid.

Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus. Eesmärgid hakkasid kehtima Igal eesmärgil on alapunktid, mis peavad olema aastaks täidetud.

Järgnevalt on esitatud lühendatud versioon seitsme esimese eesmärgi alapunktidest. Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul [12] 1. Aastaks kõrvaldada äärmuslik vaesus, eelkõige nende inimeste seas, kes peavad ära elama 1,25 USA dollariga päevas. Aastaks vähendada vähemalt poole võrra nende inimeste osakaalu, kes elavad vaesuses. Aastaks luua iga riigi jaoks sobivad sotsiaalkaitsesüsteemid, mis hõlmaksid ka vaesuses elavaid inimesi.

Aastaks tagada, et meestel ja naistel, eelkõige vaestel ja ebasoodsas olukorras olevatel inimestel, oleksid ühesugused õigused majanduslikele ressurssidele, kaasa arvatud juurdepääs teenindusele, vara omamisele, pärandustele, loodusressurssidele, uuele tehnoloogiale ning finantsteenustele. Aastaks vähendada ebasoodsas olukorras olevate inimeste vastuvõtlikkust äärmuslikele ilmastikuoludele, samuti majanduslikele ja sotsiaalsetele katastroofidele.

Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust [13] 1. Aastaks kaotada nälg ja tagada toitainerikas toit aasta ringi kõigile. Aastaks kaotada igasugune alatoitumus. Aastaks kahekordistada põllumajanduslikku produktiivsust ja väiketootjate, eelkõige naiste, põlisrahvaste, perefarmide, karjakasvatajate ja kalurite sissetulekuid.

Aastaks tagada säästev toidutootmissüsteem ja rakendada põllumajanduslikke meetodeid, mis suurendaksid produktiivsust ja produktsiooni, kahjustamata seejuures ökosüsteemi. Aastaks säilitada seemnete, haritavate taimede ja kasvatatavate loomade ning nende kõigi looduslike sugulasliikide geneetiline mitmekesisus. Tagada kõikidele vanuserühmadele Uhise ja ravi jatkusuutlikkus tervis ja heaolu [14] 1. Aastaks viia sünnitavate naiste suremus alla 70 juhtumini sünnituse kohta.

Aastaks kaotada imikute ning alla 5-aastaste laste ennetatavad surmad. Aastaks lõpetada AIDSi, tuberkuloosi, malaaria ja muude troopiliste haiguste epideemiad ning võidelda hepatiidi ja veereostusest tulenevate haiguste vastu.

Aastaks vähendada ennetamise kaudu ühe kolmandiku võrra enneaegseid surmasid. Tugevdada kahjulike sõltuvuste, sealhulgas narkootikumide kuritarvitamise ja suitsetamise ennetamist ja ravi. Aastaks vähendada poole võrra liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arvu.

Aastaks tagada juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervise teenustele. Saavutada universaalne tervisekindlustus. Aastaks märgatavalt vähendada ohtlikest kemikaalidest ning saastunud õhust, veest ja pinnasest põhjustatud surmade ja haigestumiste arvu.

Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused [15] 1. Aastaks tagada kõikidele tüdrukutele ja poistele tasuta ning kvaliteetne alg- ja keskharidus, mis tagaks efektiivsed õpitulemused.

Artrosi ola Sustava

Aastaks tagada, et kõikidel tüdrukutel ja poistel oleks juurdepääs kvaliteetsele koolieelsele haridusele ja hoiule, et nad oleksid valmis alustama alghariduse omandamist. Aastaks tagada kõikidele naistele ja meestele võrdne ligipääs taskukohasele ja kvaliteetsele haridusele, kaasa arvatud ülikooliharidusele. Aastaks märgatavalt suurendada nende noorte ja täiskasvanute arvu, kellel on asjakohased tehnilised ja kutseoskused.

Aastaks elimineerida soolised erinevused hariduses ning tagada juurdepääs igale haridusastmele kõigi inimeste, kaasa arvatud puuetega inimeste, põliselanike ja ebasoodsas olukorras olevate laste seas.

Aastaks tagada, et kõik noored ja valdav osa täiskasvanuid omandaksid lugemisoskuse. Aastaks tagada, et kõik õppijad omandaksid vajalikud teadmised ja oskused jätkusuutliku majanduse, säästlike eluviiside, inimõiguste ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu [16] 1. Lõpetada igasugune naiste ja tüdrukute diskrimineerimine.

Jätkusuutlik areng

Elimineerida igasugune vägivald naiste ja tüdrukute vastu nii avalikus kui ka erasektoris, sealhulgas inimkaubandus ja seksuaalvägivald. Elimineerida kahjulikud tavad, nagu laste abielud, sundabielud ning naiste suguelundite moonutamine.

Peamised valu ravi Rahva oiguskaitsevahendid

Tunnustada ja väärtustada tasustamata hooldamist ja kodutöid avalike teenuste ja infrastruktuuri kaudu. Tagada naistele võrdsed võimalused otsuste tegemiseks nii poliitilistes, majanduslikes kui ka sotsiaalvaldkondades. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine [17] 1.

EUR-Lex Access to European Union law

Aastaks tagada kõikidele puhas ja taskukohane joogivesi. Aastaks tagada õiglane HIP valu ravi sobivatele sanitaartingimustele, lõpetada avalik roojamine ning pöörata seejuures erilist tähelepanu naiste, tüdrukute ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste vajadustele.

Aastaks parandada vee kvaliteeti, vähendades keskkonnareostust, ohtlike kemikaalide ja materjalide keskkonda sattumist ning puhastamata reovee hulka ning suurendades märgatavalt taaskasutust.

Aastaks Uhise ja ravi jatkusuutlikkus oluliselt veekasutuse tõhusust ning tagada magevee säästlik ammutamine ja kasutamine, et lahendada veepuuduse probleem ja vähendada veepuuduse all kannatavate inimeste arvu. Aastaks rakendada integreeritud veeressursside haldamist. Aastaks kaitsta ning taastada veega seotud ökosüsteeme, sealhulgas mägesid, metsi, märgalasid, jõgesid, põhjaveekihte ja järvi.

Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele [18] 1.

Malgia ja liigesevalu

Aastaks tagada juurdepääs taskukohasele, usaldusväärsele ja kaasaegsele energiale. Aastaks märgatavalt suurendada taastuvenergia osakaalu globaalses tarbimises. Aastaks Uhise ja ravi jatkusuutlikkus energiatõhususe määra.