Juhtide instituudi tootlemine

Instituut teeb teaduslikku uurimistööd põllukultuuride tootmistehnoloogiate ja tehniliste vahendite alal mullaharimine, väetamistööd, hooldamine, koristamine, koristusjärgne töötlemine ja säilitamine. Uurimistöö ühisnimetajaks kujunes orgaaniline keemia, s. Rajavee, N. Õppekava nõustamine. Munter kollektiivi juht , J.

Kreemigeel liigeste pikkus

Instituut juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Instituut on teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud ulatuses autonoomne riigiasutus Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas, kelle infrastruktuuri kulud katab Põllumajandusministeerium ning teadus- ja arendustegevuse kulud kaetakse riigi poolt kehtestatud korras.

Instituudil on oma nimetuse ja riigivapi kujutisega pitsat, pangaarved ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika. Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on põllumajandustehnika ja -tehnoloogia alane uurimis- ja arendustöö, innovatsioon, põllumajandustehnika katsetamine.

Keemia Instituut Teadustegevuse reformiperiood Eesti suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine novembris pani aluse ka teadustegevuse reformile. Teaduste Akadeemia TA ja Haridusministeeriumi HM aktiivsel eestvedamisel asuti läbi viima ümberkorraldusi, mille eesmärgiks oli Eesti teaduskorralduse vastavusse viimine rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemiga ja teadlaskonna arvuline vähendamine. Keemia Instituudis KI algasid reformid prof. Jüri Kannu juhtimisel, kes oli direktoriks alates aprillist

Instituudi tegevusvaldkond on põllumajandustehnika ja -tehnoloogia alane uurimis- ja arendustöö ning innovatsioon. Instituut teeb teaduslikku uurimistööd põllukultuuride tootmistehnoloogiate ja tehniliste vahendite alal mullaharimine, väetamistööd, hooldamine, koristamine, koristusjärgne töötlemine ja säilitamine.

Liigeste artriit pintsli kaed

Instituut korraldab rakendusuuringuid ja arendustegevust taimekasvatuse masintehnoloogiate täiustamiseks põllukultuuride tootmiskulude vähendamise ja kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks. Instituut prognoosib põllumajanduse mehhaniseerimise alast arengut ja töötab välja arengustrateegia, osaleb põllumajanduse riiklike arenguprogrammide koostamises ja täiustamises.

Instituut katsetab testib põllumajandustehnikat ja -tehnoloogiaid, teeb koostööd masinaehitajatega põllumajandustehnika tehnilise ja tehnoloogilise taseme ning konkurentsivõime tõstmiseks ning viib läbi põllumajandustehnika ja -tehnoloogia vastavusuuringuid.

Salvi seljavalu ja liigestega

Instituut korraldab põllumajandustehnika tehnilist, keskkonnakaitse- töökaitse- tuleohutus- tervisekaitse- ja liiklusohutusalast ekspertiisi vastavalt rahvusvahelistele standarditele, osaleb põllumajandustehnika rahvuslike standardite väljatöötamises. Instituut teeb koostööd kõrgkoolidega kõigi tasandite õppetöös vastavalt vajadusele, oma kompetentsile ja teadustöö suundadele. Instituut teeb koostööd Eesti ja teiste riikide õppe- teadus- ja arendusasutustega, firmadega ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majandustegevuse erinevates valdkondades.

Keemiainstituut

Instituut korraldab oma pädevuse piires nõuandetegevust ja Juhtide instituudi tootlemine, annab välja reklaammaterjale ja muid trükiseid. Instituudil on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ning korraldada muud instituudiga seotud põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust. Instituudi õigusi teostab juhtkond vastavalt tööjaotusele. Instituuti juhib direktor, kelle nimetab avaliku konkursi tulemuste alusel ametisse põllumajandusminister viieks aastaks.

Põllumajandusminister sõlmib direktoriga tähtajalise töölepingu. Direktor: 1 juhib instituudi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab instituudile pandud ülesannete täitmise eest; 2 vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest; 3 esindab instituuti ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid; 4 annab käskkirju, sõlmib Valtida liigeste haigusi ja sooritab muid tehinguid; 5 käsutab ja kasutab kooskõlas õigusaktidega instituudi valduses olevat riigivara ja instituudi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise, kinnitab instituudi aastaeelarve; 6 kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, struktuuri, lähtudes Põllumajandusministeeriumi Juhtide instituudi tootlemine riigiasutuste asjaajamiskorra alustest RTL, instituudi asjaajamiskorra, samuti muud instituudisisesed eeskirjad; 7 kinnitab instituudi poolt osutatavate teenuste hinnad.

Keemia Instituut

Instituudi tegevusega seotud küsimuste otsustamiseks põhimääruses ettenähtud Juhtide instituudi tootlemine valitakse teadustöötajate poolt vähemalt viieliikmeline teadusnõukogu ja selle esimees, mille koosseisu kinnitab põllumajandusminister direktori ettepanekul.

Teadusnõukogu on direktori nõuandev organ teadustöö ja selle korraldamisega seotud küsimustes.

Kuidas ja kuidas ravida valu puusaliiges

Tegutseva teadusnõukogu volitused loetakse lõppenuks põllumajandusministri poolt uue teadusnõukogu koosseisu kinnitamisega. Põllumajandusministeerium määrab instituudi teadus- ja arendustegevuse suunad. Instituudi teadustöötajate ametikohtadeks on teaduri ja vanemteaduri ametikohad.

Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi tegevuse korraldamine

Instituudi juhid ja teaduslike struktuuriüksuste juhid loetakse teadustöötajateks. Korralised teadustöötajad valib teadusnõukogu avaliku konkursi korras kuni viieks aastaks. Konkursi tulemused kinnitab direktor.

Sisejulgeoleku instituudi olulisim ülesanne on pakkuda Eestis magistritasemel sisejulgeolekualast haridust. Teiseks tegeleb instituut teadus- ja arendustegevusega.

Konkursi võitnud teadustöötajaga sõlmib direktor tähtajalise töölepingu. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra sätestab teadusnõukogu ettepanekul Põllumajandusministeerium.

Direktoril on õigus tööle võtta erakorralisi teadustöötajaid töölepingu alusel tähtajaga kuni kolm aastat. Instituut on riigivara valitsema volitatud asutus, kes valdab, kasutab ja käsutab vara riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras.

Nii loodi Esimeseks direktoriks sai maailmamastaabis tunnustatud keemiateadlane akadeemik Paul Kogerman ja sektorijuhatajateks said juba Eesti Vabariigis tunnustuse saavutanud keemikud Joosep UskHugo Raudsepp ja Hermann Paris. Kogerman direktori kohalt otsitud põhjendusega, et ta ei taganud instituudi edukat juhtimist.

Instituudi majandusliku tegevuse aluseks on riigieelarve vahenditest, riiklikest fondidest ja sihtasutustest eraldatavad rahalised vahendid ning uurimistoetused grantidlepingute täitmisest ja oma toodangu ning teenuste, kaasa arvatud intellektuaalse omandi, müügist ja muust majandustegevusest saadavad rahalised vahendid. Instituudi töötajatel on õigus osaleda instituudi eelarveväliselt finantseeritavates teadus- ja arendusprojektides. Instituut peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

Instituut esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

Sisejulgeoleku instituut | SISEKAITSEAKADEEMIA

Instituudi tegevust revideerivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll, teadus- ja arendustegevuseks või muuks otstarbeks eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist võivad kontrollida neid vahendeid eraldanud institutsioonid. Instituudi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus seadusega kehtestatud korras. Kinnitatud põllumajandusministri Ants Laansalu -- Põllumajandusministeeriumi nõunik, teadusnõukogu esimees 2.

Alkoholikonverents 2020 „Alkohol ja illegaalsed uimastid ööelus“

Jaanus Siim -- EPMI asedirektor ja põllumajandustehnika katselabori juhataja, põllumajanduskandidaat, teadusnõukogu aseesimees 3.