Hurt harjade

Nüüd on wana aja tunnistusi weel kauniste saada. Laulukogujatest üliõpilaste ja kohalike haritlaste omavahelised suhted ei piirdunud Kallase päeviku põhjal sugugi mitte ainult rahvaluule ja selle kirjapanemisega. Mis uuemad laulikud ehk luuletajad sest materjaalist oma wiisi teewad ja kuda nemad seda teewad, kauni kirjanduse kasuks ja kaswatamiseks, see on üsna iseasi, mis teaduse uurimisest täiesti lahutada tuleb. Neist sõltus nii kogumistöö õnnestumine kui ka kogumisretke majutuse ja olmega seonduv.

[ETY] Eesti etümoloogiasõnaraamat

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Jakob Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud. Mitmelt poolt on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest.

Kõiki, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult.

Hurt harjade Hapu tagasi iiveldus

Tänuwäärilist tööd on mitmelt poolt tehtud, aga weel ärksamat ja hoolsamat tööd tuleb teha, et Hurt harjade esiwanemate elupilt täielikult ja nägusalt igamehe silmade ette wõiks tõusta ja ajaloo tundmiseks kindlaks mälestuseks seisma jääda. Sellepärast palun mina uueste armsaid Eesti wendi Hurt harjade õdesid, igasuguse wanawara korjamises mitte lõdwaks jääda, waid elawaste tööd teha. Seda tööd wõib laialt teha ja sest wõib palju inimesi osa wõtta.

Ühtlasi on see töö üks isamaa kohus. Meie langeme kange laituse alla, kui selle kohuse ära unustame ja järeltulijad põlwed saamad meid weel enam süü alla mõistma. Nüüd on wana aja tunnistusi weel kauniste saada.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Hurt harjade Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud. Mitmelt poolt on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest. Kõiki, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult. Tänuwäärilist tööd on mitmelt poolt tehtud, aga weel ärksamat ja hoolsamat tööd tuleb teha, et meie esiwanemate elupilt täielikult ja nägusalt igamehe silmade ette wõiks tõusta ja ajaloo tundmiseks kindlaks mälestuseks seisma jääda.

Sellepärast korjakem neid hoolega. Kes oma korjandusi ja kirjutusi minu kätte usaldab saata, neid tänan juba ette ära ja wõin tõotada, et nende kaastöö kasulikult ja teaduslikult saab pruugitud.

Hurt harjade Reuma liigeste haigused

Palun siis mind uuesti rõõmustada ja Eesti uurimist edendada. Minu Esimene palwe käib Eestikeele kohta. Üks keel saab siis alles täieste tutwaks ja selgeks, kui tema murdeid ehk külade ja kihelkondade kõnewiisi hästi tuntakse.

Sõnal sabast: Päädima : Õpetajate Leht

Teaduslikuks keeleuurimiseks on murrete tundmist hädaste tarwis ja otse murretes on palju teaduse tuuma. Eestikeele murrete uurimine ei ole weel kaugele jõudnud, meil tuleb weel palju tööd teha, enne kui täielise Eestikeele murrete pildi ja kaardi wõime teha ja keeleuurimise põllul muunde kõrwa astuda.

Hurt harjade Kuunarnukite valude tootlemine

Küll on Hurt harjade enesel ka selle kirjatöö kohta pitka ajaga mõndagi materjaali korjatud, aga abi ehk lisa on weel hädaste tarwis. See abi wõib wäga sündsaste ja mõjusaste nõnda näidatud saada, et igas Hurt harjade ehk iseäralises murdepiiris Hurt harjade Eestlaste maal üks kirjatükk üles kirjutatakse, täieste ja koguni kohalises murdes, kirjakeele pääle waatamata ja sellest segamata. Käsikirjas olgu see kirjatükk umbselt kaks poognat suur.

Kõige sündsamaks sisuks kirjatükile on mõni wana ennemuistne jutt ehk lühemaid mitu, kuni mõõt wälja tuleb. Kirja pandud jutustus saadetagu lahkeste minu kätte, mina sean siis kõik teadusliku põhjuste järele kokku ja walmistan raamatule teadusliku kuue.

Kihnu, Liis Alas, Fon Riigi Ringhääling. On silmahakkav, et enam kui laulikuid, kirjeldab Kallas oma päevikus vahendajaid-abilisi, peamiselt kooliõpetajaid, kellest märkimisväärne enamik on Kuuda seminari lõpetanud. Märjamaa lähedale Kuudasse loodi seminar Kool lõpetas tegevuse

Niisugune ühine töö saab meie emakeele uurimiseks ja tundmiseks palju kasu saatma ja Hurt harjade loodan kindlaste, et armsad suguwennad minu palumist mitte tähele panemata ei jäta.

Et murrete kirjutamiseks eeskirju ehk näitusi tarwis on, siis tähendan siia mõne juhatuse üles. Kus pitkad wokaalid segased ehk murtud on, sääl kirjutatagu nad nende kahe häälega kõrwu, millest nad näikse kokku pandud olewat.

Ae ja ai, oe ja oi, o, õ ja ö wahel tehtagu selge wahe ja kirjutatagu täieste nõnda, kuda kihelkonnas räägitakse. Niisamati pandagu ka konsonantide wahe täieste tähele ja kirja. Mõnes kohas öeldakse saab, mõnes jälle saap.

Wõrulane ütleb akan, Tallinnamaal räägitakse agan j.

 • Krooniline Sustavi vaenlane
 • Ola liigesevalu ravi, kui seda kiirendatakse
 • Polt polveliigese kui kondis kui ravida
 • Я не могу помочь им".
 • Mis kohtleb valu liigestes
 • Арчи ставил перед Никки простые, но острые этические проблемы.
 • Hoidke liigeseid kaed-ravi

Häälte kokkukõla, mis teadusemehed "wokaalide harmoniks" kutsuwad, tähendatagu ilusaste ära, kui seda kihelkonnas pruugitakse. Wõiks ka punkti silbi alla, nimelt wokaali alla panna õndsa O. Masingu kombel: ạrst, kạst j.

ERM andis välja Jakob Hurda kinkeraha

Lõunapoolsed murded panewad mõnikord sõna lõppu wokaali taha iseäralise kurguhääle, nimelt paljuse nominatiiwis, aga ka muidu mitmes kohas. Üleüldse kirjutatagu sõna wormid täieste nõnda kuda külamurre räägib.

Hurt harjade Folk viisid artriidi raviks sormede

Oskab keegi kolmandamat häälte astet ehk rasket rõhku ka kudagi ära tähendada, siis tehku tema seda. Sest arwan esiotsa juhatuseks küll olewat.

Eestlane olen: Jakob Hurt

Täitku siis armsad lugejad lahkeste minu soowi. Tulewas numbris panen teise tähtsa palumise ette. Lisab keegi muidu weel mõne teaduse omast murdest juure, lisa kombel, siis wõetakse see tänuga wasta. Palun teisi auusaid Eesti seitungite toimetusi ka, seda minu palwet ehk kirjutust omas lehes ära trükkida.

 • Kapslid liigeste tootlemine
 • Tooted, mis suvendavad liigeste valu
 • Mures liigesed folk oiguskaitsevahendite poolt
 • На первых порах Николь не сумела связать это чувство непосредственно с внушительным зрелищем.
 • Kuidas voita artriidi sormed
 • Узнав об этом, Накамура решил, что Элли известно больше, чем она говорит.
 • Prednisooni laimudest haiget, mida teha

Oma esimese palwe panin ma iseäranis neile ette, kes kirjatööga enam on harjunud, nimelt ka meie emakeele iseloomu terawamine tähele on pannud. Aga minu praegune Tõine palwe astub kõikide ette, kes iganes sulge oskawad pruukida, oma rahwast tunnewad ja meie wana-aja tundmiseks terakesi kokku tahawad kanda. Lühidelt kokku wõttes ütlen: Mina palun armsaid lugijaid, igasuguseid rahwamälestusi ehk wanawara, mis esiwanemate elust tunnistust annawad, paberisse panna ja lahkeste minu kätte saata.

Olgu teadus mõnel ehk mõnikord ka pisukene, tõiste hulgas wõib ta Hurt harjade täht­saks tõusta, nagu näutu kiilukene mõnikord suurt ehituse kiwi kinnitab. Pisukestest liiwaterakestest on kõrged mäed loodud; nõnda ehitab ka uurija inimese waim teaduse tera­kestest kauni ja nägusa teaduse templi üles.

Mida enam materjaali kokku on kantud, seda julgem ja rõõmsam on lootus, et ehitus kõlblik saab olema.

Hurt harjade Kogu keha liigeste poletiku pohjused

Et armas lugija selgemine ära wõiks näha, mis ma palun, ja siis enese kohta otsuse teha, kudas tema omalt poolt isamaa­ teadusetööd wõib aidata, siis panen laiema plaani ette. Eesti Hurt harjade tundmiseks on wäga tähtsad: I. Eestirahwa ennemuistsed jutud. Neid on rahwasuus nii palju, et seda, mis senni ju on kirja pandud, paljalt korjamise alustuseks wõib arwata.

Suurem wara on weel kõik wälja kaewamata. Eestirahwa wanadsõnad ehk tarkuse terad.

Kaelarihm koerale, poolpoov disainmustriga Camouflage Dark Blue (Red Dingo)

Eestirahwa wanad mõistatused. Wanu sõnu ja Valud sormeotste liigestes on õnnis uurija Dr. Wiedemann kauni hulga kogunud ja trükki pannud, aga ka neid on rahwasuus palju enam olemas. Wanad kombed ja pruugid. Wana rahwausk ja ebausk. Kahest wiimsest materjaalist Hurt harjade mitmed auuwäärt uuri­jad, nimelt Dr. Kreutzwald ja Dr. Wiedemann küll ka mõn­dagi juba üles pannud ja teaduse walge ette toonud, aga kui ligemalt nende ülespanekutega tutwaks oled saanud, näed pea, et üksi järi puudusi ehk aukusid leiad, mis täitmata.

Muidugi ei ütle seda mina kudagi nimetatud meeste töö ehk auu alandamiseks — nad raputage kaed ja valus liigeseid kadumata tööd teinud, — waid ma tahan aga elawaste meele tuletada, kudas meie kohus on, nende põhja pääl edasi ehitada ja mitte suikuma ehk tuimaks jääda.

Üks mees ei jõua siin ial kõik ära teha, otse sellepärast on tarwis, et igamees jõudu mööda tööst osa wõtab. Wäga soowida oleks ja saaks wägewaste isamaa uurimise tööd aitama, kui kaht järgmist nõuu wastu wõetakse ja Hurt harjade Esiteks. Armas lugija käigu valu vahendamine liigestes ülemal seiswat punkti läbi ja kirjutagu kõik üles, mis tema neist teab, senni kuulnud ja tähele pannud, ilma et temal tarwis oleks senna tänna küsima ja kuulama Hurt harjade.

Mina wõin ette julge olla, et iga Eestlane nõnda kauni lisa wana-aja tundmiseks kokku wõib panna.

Mitmelt poolt kokku tulnud materjaalid täiendawad Hurt harjade ja saadawad tõiste hulgas suurt kasu. Ehk tõiseks. Hurt harjade wõtab ühe ehk ainult paari ülemal seiswaist punktidest iseäranis uurimise kombel käsile, teeb selle üksiku põllu pääl iseäranis hoolega tööd, küsib, kuu­lab, korjab muunde käest ja püüab oma wäljawalitud põldu nii laialt ja sügawalt ära arida kui iganes wõimalik.

See kombe sünnib iseäranis nooremaile, kes nobedamad ja omas elus lahtisemad on kui wanemad inimesed. Tõusku siis õige palju noori wendi ja õdesid, kes sell kombel kindla uurimise asja käsile wõtawad ja wana-aja tundmist kaswatawad kas mõne tähtsa Hurt harjade, wõi wanasõnade- wõi juttude- mõistatustekoguga wõi mõne muu tähtsa korjandusega.

Wana laulude kohta tuleb iseäranis tähendada, et nende wiimne korjamise aeg praegu käes on. Üks inimese iga weel edasi, siis ei saa neid rahwasuust enam ühtainust leitama. Ennewanast lauldi neid igal pool Eestlaste maal igasuguses elu olemises, nagu nüüdki weel Setumaal, aga praegu on Eestis ja Liiwis endine wana rahwalaul kustunud.

Uuema aja waim on neile suretawaks katkuks saanud.

Когда люди приблизились, дверь маленького иглу отворилась, и из нее вышли две крохотные человеческие фигурки ростом около двадцати сантиметров. Они светились изнутри. - Какого беса?. - воскликнул Макс.

Siiski on weel wanemaid inimesi leida, nimelt naesterahwaid, kes wana laulude sõnu oskawad ja ette wõiwad ütelda. Nende suust korjatagu weel, mis wanast ja ülitähtsast esiwanemate waimuwarast meie päewini on ulatunud.

Mõnes kohas on wiimse wiietõistkümne aasta sees wanu laulusid wäga hoolsaste korjatud, aga on ka jälle kihelkonde hulga kaupa, kus keegi ennast nende pärast ei ole liigutanudki. Otepää ja Rõngu kihelkond uuriti küll tõe meelega läbi, aga saak oli kehwa.

Aga wane­mast ajast on Kadrina kihelkonnast üks kaunis laulude kogu Tallinas olemas, mis endine Kadrina õpetaja A. Knüpffer on korjanud.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele

Muidu ei tea mina praegu suuremaid kogusid kustki olemas. Meie näeme, et weel hulga kaupa terwid kihelkonde igas maakonnas on, kus laulusid mitte weel ei ole otsitud. Needki kihelkonnad ei wõi ommeti tuima tunnistuse ja kurwa Hurt harjade alla jääda järeltulewa põlwedele. Laulude korjamise poolest tuleb nõuda, et laulusõnad täiesti ja terawaste nõnda üles kirjutatakse, kui laulikud lau­lawad ehk ette ütlewad; Kreeni artroosi ravi ei pea midagi muutma, ei maha jätma ega juure lisama.

Üksnes selle läbi saab materjaal õige ja usaldusewääriline olema, teadusele kõlblik ja kasuline. Teaduse põllul on tema materjaal sedawiisi hinnast kahetsemisewäärt jau kautanud.

Niisamati on wäga kahetseda, et ta neid rahwa­laulusid, milledest ta oma Kalewipoja lõi, mitte nende algu­päralises mundris alale ei ole hoidnud ja järele jätnud. Kalewipoega lugedes ja teaduslikult tarwitades peab uurija tihti üsna kahewahel olema, mis päris wana Eesti mälestus ja mis auus lauluisa omast pääst luuletanud ehk juure lisanud. Wana eht materjaal jäägu muutmata ja puutumata.

Mis uuemad laulikud ehk luuletajad sest materjaalist oma wiisi teewad ja kuda nemad seda teewad, kauni kirjanduse kasuks ja kaswatamiseks, see on üsna iseasi, mis teaduse uurimisest täiesti lahutada tuleb. Luuletagu Eesti pojad ja Eesti tütred, kellele Jumal seda waimu ja wõimu annud, punugu nemad laulupärgi ka neist lilledest, mis esiwanemate wanalt wäljalt nopitud, aga selle uuema aja kunsttöö Hurt harjade jäetagu esiwanemate oma ja päris wanawara rikkumata järje pääle ja hoietagu hellaste alale; sest tõuseb tõsine ja jäädaw tulu teadusemeestele ja luuletajatele ühtlasi.

Mis praegu laulude kohta sai öeldud, maksab täiesti ka wanasõnade ja rahwamõistatuste kohta. Ennemuististe juttude üleskirjutamise juures on kirjutajal enam wabadust, sest et neil juttudel ka rahwasuus waba worm on, ilma kindla seaduseta. Siiski tuleb ka juttusid üles kirjutades soowida, et kõik oma ilustamine kaugele jääb ja sõnad nii paberisse pannakse, kui rahwasuu jutustab ja räägib.

Hurt harjade Valu nao liigestes

Rahwas ise on enamiste ikka ülem luuletaja kui üksik inimene. Wana kombete ja pruukide, niisamati ka wana rahwausu ja ebausu üleskirjutamise poolest on wäga kasulik, kui enne kirjutamist kindel plaan tehakse, mis asjust mälestusi tahetakse korjata ja kirja panna.

Bravehead harjade puhastushari

Niisuguse plaani järele läheb töö ruttu edasi ja teeb üleskirjutajale enesele suurt rõõmu, Et mull enam harjumist on olnud nii­suguste üleskirjutamiste poolest, kui mõnel nooremal suguwennal, siis arwan, et see Hurt harjade kasuta ei Hurt harjade olema, kui siin tähendatud materjaali kohta ühe korjamise kawa küsi­muste kombel ette panen.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on teie maa­konnas kihelkonnas, wallas olemas inimese elujaamadel: Lapse ristimisel nurganaeste, waderite, külaeitede, piduliste kombed— Pruuti walides ehk otsides, tõiselt poolt Peigmeest soowides ehk oodates noortemeeste ja neidude kombedKosjas käies kombed ja pruugid enne pulmi— Pulmade pääl see päätükk on wäga pitk, nii et teda üksi terweks raamatuks wõib wenitada — Pärast pulmi kodu olles ehk kirikusse minnes— Surnute matmisel suretades, pitkile õlile pannes, kirstu pannes, pidu pida­des, surnuaeda wiies, mattes, tagasi tulles j.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on olemas pühade päewil ja Hurt harjade Jõuluks, — Wana-aasta lõppul ja Nääripäewal, — Lihaheitel ehk Wastla päewal, — Paastu ajal, — Lihawõttel, — Nelipühil, — Jaanipäewal, — siis: Tõnisepäewal, Küündlapäewal, Tuhapäewal, Madisepäe­wal, Jüripäewal, Nigulapäewal, Peetripäewal, Jakobipäewal, Lauritsepäewal, Pärtlipäewal, mitmel Maarjapäewal, Mihkli­päewal, Mardipäewal, Kadri- ehk Kadrinapäewal, Toomapäewal.

Peaks siin mõni tähtpäew nimetamata olema, Karvavalu Latyn pan­dagu see weel juure.